§ 1 [Przedmiot Regulacji]

 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu są warunki funkcjonowania oraz korzystania ze sklepu internetowego pod adresem: www.rowerowaholandia.pl

 2. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej oraz publicznie i nieodpłatnie dostępny dla Osób, w szczególności dla Użytkowników, w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Osoba. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna pod adresem: http://www.rowerowaholandia.pl/regulamin

 3. Rowerowa Holandia Andrzej Figaj z siedzibą w Mogilnie (88-300), ul. Leśna 3, numer NIP: 5571634700 , numer REGON: 341248581. Andrzej Figaj jest właścicielem marki www.rowerowaholandia.pl oraz właścicielem Serwisu i przysługują mu do Serwisu wszelkie prawa autorskie, a jego elementy takie jak oprogramowanie serwisu, elementy graficzne, w tym materiały ilustracyjne, zdjęciowe, kompozycje lub układ strony, bazy danych, znaki towarowe są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Jakiekolwiek wykorzystanie powyższych materiałów wymaga uprzedniej zgody pl wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 2 [Definicje]

Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają:

 1. Serwis – platforma e-commerce, w ramach której działa sklep internetowy Rowerowa Holandia funkcjonujący pod adresem: www.rowerowaholandia.pl

 2. Towar – dobro znajdujące się w ofercie Serwisu przeznaczone do sprzedaży w ramach sklepu internetowego;

 3. Osoba – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;

 4. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca w jakimkolwiek celu z Serwisu;

 5. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przy czym dla osoby nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego zgodnie z art. 17 k.c., a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia poprzez formularz zamówienia zamieszczony w Serwisie;

 6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

 7. pl – właściciel Serwisu, o którym mowa w §1.3 Regulaminu;

 8. Awaria Techniczna – sytuacja, w której zdecydowana większość lub wszyscy Użytkownicy utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji Serwisu, w szczególności zaś nie mogli się zalogować lub złożyć zamówienia;

 9. Regulamin – regulamin określający zasady korzystania z Serwisu, w tym zasady sprzedaży w ramach sklepu internetowego przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w zakresie świadczenia których niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

 10. Siła Wyższa – oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można było zapobiec; pojęcie Siły Wyższej nie obejfgmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z niedołożenia należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 k.c.

§ 3 [Zasady świadczenia usług]

 1. Rowerowa Holandia świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi:

  1. umożliwienie Klientom składania zamówień dotyczących Towarów dostępnych w ramach Serwisu i zawierania umów sprzedaży na odległość,
  2. udostępnienie Klientom funkcji w Serwisie umożliwiających uzyskanie dostępu do konta oraz dodatkowych informacji dotyczących działalności Serwisu.
 2. Rowerowa Holandia prowadzi handlową działalność poprzez internet, a odbiór towarów w sposób tradycyjny odbywa się tylko po wcześniejszym uzgodnieniu ze sklepem.

 3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest po zaakceptowaniu przez Użytkownika niniejszego Regulaminu oraz po spełnieniu pozostałych warunków, o których mowa w Regulaminie.

 4. W celu poprawnego korzystania z Serwisu należy spełnić następujące wymagania:

  1. rozdzielczość ekranu, co najmniej 360 piksele szerokości,
  2. przeglądarka: Internet Explorer 9.x lub wyższa, Mozilla Firefox 15.x lub wyższa, Google Chrome 20.x lub wyższa
  3. włączona obsługa Cookies.
 5. Informacje o Towarach podane w Serwisie, zawierające elementy istotne do zawarcia umowy, takie jak cena, opis, parametry techniczne i użytkowe, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c. Umowa pomiędzy Rowerową Holandią, a Klientem zawarta zostaje z chwilą potwierdzenia przez Rowerową Holandię przyjęcia zamówienia do realizacji.

§ 4 [Rejestracja. Zasady składania zamówień]

 1. Rejestracja w Serwisie następuje po wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Serwisu oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

 2. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzyma własny login i hasło. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymania poufności hasła.

 3. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Serwisu możliwe jest po uprzedniej rejestracji w Serwisie lub wypełnieniu formularza zamówienia.

 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 5. Zamówienia Towarów składane są dwuetapowo. Po złożeniu zamówienia do Klienta, na podany w formularzu adres e-mail, przesyłane zostanie potwierdzenie złożenia zamówienia oraz dane do dokonania płatności, o ile płatność już nie została dokonana.

 6. Wszystkie ceny podawane w Serwisie są cenami brutto, tj. zawierającymi podatek VAT, wyrażonymi w złotych polskich (PLN), przy czym cena Towarów nie obejmuje kosztów dostawy. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Rowerową Holandię zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również wycofania poszczególnych Towarów bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen lub oferty nie dotyczą potwierdzonych zamówień będących w trakcie realizacji. Jeżeli cena podana przez Rowerową Holandię jest błędna, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie przez Rowerową Holandię przed potwierdzeniem zamówienia.

 7. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów mogą obejmować w szczególności zdjęcia, szczegółowe opisy Towarów z podaniem ich właściwości lub specyfiki, dane techniczne lub użytkowe, cenę oraz dostępność lub stany magazynowe, a także informacje o rabatach i promocjach.

 8. Koszty i formy wysyłki (w tym koszty opakowania) zamówionego Towaru, koszty i formę ubezpieczenia zostaną Klientowi każdorazowo przedstawione przed złożeniem zamówienia. Klient składając zamówienie zobowiązany jest wybrać jedną z dostępnych form dostawy Towaru, akceptując jednocześnie związane z tym koszty, jeżeli takie występują. W przypadku Towarów o dużych gabarytach oraz zamówień specjalnych pl zawiadomi Klienta o kosztach i czasie wysyłki indywidualnie, niezwłocznie po otrzymaniu informacji od firmy kurierskiej.

 9. Klient zobowiązany jest do podania kompletnych i prawidłowych danych wskazanych na formularzu zamówienia. Podanie niekompletnych lub nieprawidłowych danych może skutkować brakiem możliwości realizacji zamówienia przez Rowerową Holandię..

 10. Jeżeli promocją objęta jest ograniczona liczba Towarów, Rowerowa Holandia informuje Klienta o wyczerpaniu asortymentu objętego promocją. Po otrzymaniu informacji o wyczerpaniu asortymentu objętego promocją, Klient może potwierdzić swoje zamówienie bez promocji lub je anulować. Jeżeli Klient nie zrobi tego w ciągu 3 dni zamówienie poczytuje się za anulowane automatycznie.

 11. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji pod warunkiem, że Towar jest dostępny w chwili weryfikacji zamówienia. W razie chwilowego braku dostępności Towaru, Rowerowa Holandia może zaoferować Klientowi inny sposób lub inne warunki realizacji zamówienia. Przyjęcie przez Klienta oferty Rowerowej Holandii jest równoznaczne z potwierdzeniem zamówienia.

 12. Potwierdzenie zamówienia przez Rowerową Holandię jest wiążące dla obu stron zawartej w ten sposób umowy sprzedaży Towaru i oznacza, że Rowerowa Holandia jest w stanie zrealizować zamówienie.

 13. Wszelkie zawiadomienia od Rowerowej Holandii skierowane do Klienta będą dokonywane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej w zamówieniu.

 14. Rowerowa Holandia zapewni bezpieczeństwo danych oraz komunikatów przesyłanych w związku ze złożeniem zamówienia i komunikacją związana z zamówieniem realizowaną za pośrednictwem Serwisu i w tym celu podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

 15. Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Rowerową Holandię o każdym przypadku naruszenia swoich praw, jak i o przypadkach naruszania zasad określonych w Regulaminie, celem przedsięwzięcia koniecznych środków zapobiegających i chroniących przed dalszymi naruszeniami.

 16. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie Rowerowej Holandii, w tym o nowościach, promocjach oraz aktualnościach.

 

§ 5 [Realizacja zamówienia]

 1. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia przez Rowerową Holandię oraz po dokonaniu płatności w przypadku wyboru przez Klienta płatności realizowanych w formie przedpłaty.

 2. Klient będzie informowany przez Rowerową Holandię o przebiegu realizacji zamówienia poprzez podany w formularzu zamówienia adres e-mail.

 3. Jeżeli dany Towar dostępny jest jedynie na zamówienie (brak w magazynie rowerowaholandia.pl), wówczas Rowerowa Holandia zwróci się do producenta, importera lub dostawcy z zamówieniem oczekując jego realizacji. Z chwilą otrzymania zamówionego Towaru, który będzie zgodny z zamówieniem Klienta, Rowerowa Holandia niezwłocznie przekaże zamówienie do realizacji.

 4. W przypadku wydłużenia okresu realizacji zamówienia wynikającego z Siły Wyższej Rowerowa Holandia niezwłocznie powiadomi o tym Klienta, który będzie wówczas uprawniony do odstąpienia od umowy.

 5. Przy każdym Towarze podana jest dostępność Towaru oraz może być określony szacunkowy czasu dostawy, z uwzględnieniem wybranego sposobu płatności i transportu. Dostępność oraz czas realizacji zamówienia określony jest jedynie informacyjnie, w szczególności Rowerowa Holandia informuje, iż okres dostawy może ulec wydłużeniu w wyniku działań mających charakter Siły Wyższej. W razie opóźnienia w dostawie, Rowerowa Holandia na prośbę Klienta będzie interweniował wobec kuriera, dostawcy lub operatora pocztowego, oczekując rozwiązania problemu w sposób satysfakcjonujący Klienta.  
 6. W przypadku zakupu towarów z różnymi terminami wysyłki i skumulowaniu zamówienia (wysyłka w jednej paczce - zapłata za jedną przesyłkę) przyjmuje się najdłuższy termin wysyłki. Jeżeli Kupujący chce różnych terminów wysyłek powinien zakupić przedmioty na odrębne zamówienia (osobno -  bez kumulacji zamówienia lub skumulować zamówienie według terminów wysyłki) i zapłacić za każdą przesyłkę do zamówienia.
 7. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest tylko do odbiorców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka Towarów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej możliwa jest po indywidualnym uzgodnieniu pomiędzy Rowerową Holandią, a Klientem.

 8. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą potwierdzenia odbioru Towaru przez Klienta.

 9. Klient upoważniony jest do odmowy przyjęcia zamówionego Towaru, jeżeli przesyłka nosi znamiona uszkodzenia mechanicznego albo gdy plomby lub taśmy zostały naruszone bądź zerwane. Celem wykonania powyższych uprawnień Klient powinien przed odebraniem przesyłki dokładnie ją obejrzeć, a w razie zauważenia uszkodzeń mechanicznych lub innych naruszeń powinien sporządzić z kurierem, dostawcą lub operatorem pocztowym protokół szkody oraz powiadomić Rowerową Holandię.

 10. Zamówienie będzie anulowane jeżeli Klient w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia lub po dostarczeniu Towaru nie dokona płatności.

§ 6 [Formy płatności]

 1. Klient za zamówiony Towar może zapłacić korzystając z następujących form płatności:

  1. karta płatnicza Visa lub Mastercard za pośrednictwem systemu Przelewy24,
  2. płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu Przelewy24,
  3. przedpłata w formie przelewu na rachunek bankowy,
  4. płatność przy odbiorze za pobraniem,
  5. odbiór osobisty – gotówka.
 2. W przypadku skorzystania przez Klienta z płatności przelewem bankowym (ust. 1 lit. c powyżej), numer konta zostanie podany Klientowi każdorazowo po zaakceptowaniu zamówienia. W poleceniu przelewu Klient wpisuje swoje imię i nazwisko oraz numer zamówienia.

 3. W przypadku skorzystania przez Klienta z płatności przy odbiorze za pobraniem, w koszty dostawy Towaru wlicza się koszt pobrania ceny Towaru przez kuriera.

 4. Odbiór osobisty jest możliwy po uprzednim uzgodnieniu terminu i miejsca odbioru Towaru z Rowerową Holandią.

 5. Bezpieczeństwo płatności, o których mowa w ust. 1 lit. a i b zapewnia PayPro SA z siedzibą przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, NIP 779-236-98-87.

 6. Rowerowa Holandia zastrzega sobie prawo do zmiany wybranej przez Klienta formy płatności, jednakże o takich sytuacjach będzie niezwłocznie informował, podając uzasadnienie zmiany.

 7. Klient zobowiązuje się pokryć koszty płatności i dostawy Towaru.

 8. Koszty dostawy i płatności doliczane są do wartości zamówienia.

§ 7 [Odstąpienia od umowy]

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów, zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając Rowerowej Holandii stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni liczonym od dnia wydania Towaru Konsumentowi.

 2. Realizacja uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 następuje przez złożenie oświadczenia do Rowerowej Holandii, na adres wskazany w potwierdzeniu zamówienia lub adres siedziby.

 3. Skuteczne odstąpienie od umowy przez Konsumenta jest równoznaczne z uznaniem umowy za niezawartą, a Konsument zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. To, co Strony wzajemnie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, i w takim stanie winno dojść do drugiej Strony.

 4. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni.

 5. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający bezpieczny transport; Towar powinien być zwrócony wraz ze wszystkimi akcesoriami, wyposażeniem i dokumentami dołączonymi do Towaru na adres Rowerowej Holandii wskazany w potwierdzeniu zamówienia.

 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz 827, w szczególności konsument zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy określone są poniżej w tekście "Prawo odstąpienia od umowy".Wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego klient może skorzystać zawarty jest powyżej w punkcie 3 paragrafu 7. Prawo odstąpienia od umowy: Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 7. W pozostałym zakresie zastosowanie znajduje ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121.) oraz ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.).

 8. Towary sprowadzane na specjalne zamówienie Klienta nie podlegają zwrotowi lub wymianie.

 9. Klient może za zgodą Rowerowej Holandii wymienić zakupiony Towar na inny oferowany za pośrednictwem Serwisu. Do procedury wymiany odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia dotyczące realizacji prawa odstąpienia od umowy.

§ 8 [Reklamacja. Gwarancja]

 1. Z chwilą zauważenia wad lub niezgodności Towaru z umową, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Rowerową Holandię.

 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Rowerowej Holandii wskazany w potwierdzeniu zamówienia lub na adres siedziby.

 3. Rowerowa Holandia nie przyjmuje przesyłek reklamowanego Towaru wysłanych za pobraniem.

 4. Klient ponosi koszty wysyłki reklamowanego Towaru, chyba że Rowerowa Holandia uzna reklamację.

 5. Rowerowa Holandia zastrzega sobie 14 dni na rozpatrzenie reklamacji i poinformowanie Klienta o sposobie jej załatwienia.

 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji Rowerowa Holandia zobowiązuje się do naprawy lub wymiany Towaru na nowy w możliwie najkrótszym terminie oraz do niezwłocznego zwrotu kosztów przesyłki reklamowanego Towaru.

 7. Rowerowa Holandia dołoży wszelkich starań, aby przedstawiona w Serwisie informacja była przygotowana jak najbardziej rzetelnie. Ewentualne różnice w wyglądzie, w tym kolorystyce prezentowanego w Serwisie asortymentu, które wynikają z niewłaściwych personalnych ustawień komputera lub właściwości sprzętu Klienta, nie podlegają reklamacji.

 8. Rowerowa Holandia nie udziela gwarancji na Towary. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub importera; w takim wypadku okres jak i warunki gwarancji zależą od poszczególnych producentów i produktów.

§ 9 [Ochrona danych osobowych. Polityka prywatności]

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.).

 2. Rowerowa Holandia jako administrator danych osobowych oświadcza, że dane podane przez Użytkowników będą przetwarzane przez niego zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności stanowiącą załącznik do Regulaminu.

 3. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, do poprawiania ich lub usunięcia z bazy Serwisu.

 4. Rowerowa Holandia oświadcza, że dokonywane transakcje elektroniczne są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

§ 10 [Opinie Klientów]

 1. Każdy Klient, który zamówił Towar jest upoważniony do wystawienia komentarza oraz oceny dokonanej transakcji.

 2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za komentarze oraz opinie, o których mowa w ust. 1 umieszczone na stronie Serwisu. Rowerowa Holandia zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi naruszających prawo, w tym wypowiedzi naruszających dobra osobiste Osób lub zasady współżycia społecznego, zagrażające bezpieczeństwu systemu innych Użytkowników, a także treści niezgodne z rzeczywistością oraz treści reklamowe umieszczone bez zgody Rowerowa Holandia.

 3. W przypadkach rażącego lub wielokrotnego naruszania postanowień ustępu poprzedzającego, Rowerowa Holandia może zablokować, a nawet usunąć konto Użytkownika.

§ 11 [Awarie techniczne]

 1. Rowerowa Holandia dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. W każdym przypadku zaistnienia Awarii Technicznej Rowerowa Holandia dołoży wszelkich starań aby ograniczyć w jak największym stopniu negatywne skutki zaistniałego zdarzenia.

 2. Rowerowa Holandia zastrzega sobie prawo do okresowych przerw technicznych w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia Awarii Technicznej. Rowerowa Holandia zobowiązuje się aby przerwy techniczne były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników. W tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.

 3. Rowerowa Holandia nie ponosi odpowiedzialności za Awarie Techniczne lub inne zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, działaniem Użytkowników albo ingerencją osób trzecich.

 4. W przypadku wystąpienia Awarii Technicznej Rowerowa Holandia nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści spowodowane niedziałaniem Serwisu.

§ 12 [Reklamacja w zakresie działania Serwisu]

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być zgłaszane przez Użytkowników w formie elektronicznej, na adres info@rowerowaholandia.pl bądź poprzez formularz dostępny w Serwisie.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

  1. Nazwę/Imię i nazwisko Użytkownika
  2. Adres siedziby/zamieszkania Użytkownika
  3. Przedmiot reklamacji
  4. Uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji
  5. Oczekiwania Użytkownika wobec Rowerowa Holandia
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez pl w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Rowerowa Holandia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 13 [Postanowienia końcowe]

 1. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników oraz Rowerowa Holandia.

 2. Niniejszy regulamin zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony.

 3. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.

 5. Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować w formie elektronicznej, na adres info@rowerowaholandia.pl bądź poprzez formularz dostępny w Serwisie.